Haberler

Haberler

Şubat 24, 2016

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile ülkemizde gayrimenkul yatırım fonları ilk defa hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile de SPKn.’nun Kurulumuza verdiği yetki kapsamında bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yurt dışında sıklıkla görülen ve daha çok kurumsal yerli ve küresel yatırımcılara yönelik kurulan bu tür fonlar, gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesine imkan sağlayan, büyük ölçekli gayrimenkullere likidite kazandıran, yatırımcıları ve gayrimenkul sahiplerini buluşturan sermaye piyasası kurumlarıdır.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ile getirilen düzenlemelere özet olarak aşağıda yer verilmektedir.

  1. Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek olup, GYF katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
  2. GYF toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.
  3. Gayrimenkul yatırımları arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkul olabilecektir..
  4. GYF portföyündeki varlıkların, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir.
  5. GYF, sadece tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunmuştur.
  6. Fonların asgari portföy büyüklüğünün katılma paylarının satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içerisinde 10.000.000 TL’ye ulaşması zorunludur.
  7. Fonların süreli veya süresiz olarak kurulmalarına imkan tanınmıştır.
  8. Fon içtüzüğünde yer verilmesi kaydıyla portföyün gayrimenkul yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin performans ücreti alınmasına imkan sağlanmıştır.
  9. Gayrimenkul yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşlarınca yapılması zorunlu tutulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuzca işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul